Domov

Na základe žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku došlo medzi poskytovateľom - Ministerstvom životného prostredia SR a prijímateľom Obcou Jaklovce dňa 4.3.2011 k podpisu Zmluvy o nenávratný finančný príspevok na stavbu zberného dvora a kompostárne a na technologické vybavenie kompostárne. Išlo o poskytnutie finančných prostriedkov z operačného programu Životné prostredie, spolufinancovaného Kohéznym fondom. Celková schválená výška nenávratného finančného príspevku bola 1.338.337,63 EUR.


Vybudovanie zberného dvora a kompostárne v obci by malo mať prínos vo viacerých oblastiach:

1. Environmentálny prínos:

 • Eliminácia zakladania nelegálnych skládok možnosťou odovzdania odpadu na zberný dvor
 • Zníženie zaťaženia životného prostredia čiernymi skládkami odpadov
 • Šetrenie prírodných zdrojov a energií zefektívnením separácie a zvýšením počtu druhov triedených odpadov a ich následným zhodnocovaním
 • Zníženie množstva skládkových plynov vznikajúcich skládkovaním biologicky rozložiteľných odpadov
 • Rekultivácia plôch po odstránení čiernych skládok aplikáciou obecného kompostu, zlepšovanie štruktúrnych a chemických vlastností pôdy

2. Ekonomický prínos:

 • Zníženie nákladov za odpady zneškodňované skládkovaním
 • Zvýšenie príjmov z recyklačného fondu za vyseparované zložky odpadov
 • Eliminácia nákladov na odstraňovanie nelegálnych skládok
 • Vzrast využitia kapacity zvozových vozidiel zmenšovaním odpadov lisovaním, zníženie počtu zvozov
 • Zvýšenie množstva vytriedených odpadov znamená zvýšenie ich trhovej hodnoty
 • Úspora prevádzkových nákladov

3. Sociálny prínos:

 • Vytvorenie nových pracovných miest
 • Zlepšenie životných podmienok obyvateľov
 • Zvýšenie povedomia obyvateľov o odpadovej problematike propagáciou trvalo udržateľného systému odpadového hospodárstva

Súčasťou zberného dvora a kompostárne je aj technológia slúžiaca spracovaniu odpadu, ako napríklad zvozový traktor s vlečkami, drvič odpadu, štiepkovač či prekopávač kompostu.

Projekt zberného dvora sa opiera o trvalú udržateľnosť zámeru, kde sa vychádza z predpokladu, že občania majú potrebu udržať zdravú prírodu nielen pre seba, ale aj pre budúce generácie a tým podporiť nielen zvýšenie kvality života v obci, ale aj naplnenie rekreačného potenciálu, ktorý obec a jej okolie nepochybne má.