ODPAD

 

 

 

 

1. Musím prešľapávať PET fľaše a nápojové kartóny pred triedením?

Prešľapávanie, stláčanie a skrúcanie týchto obalov je veľmi vhodné nielen kvôli skladovaniu, ale aj pre následnú prepravu. Takto zmenšených odpadov sa do do kontajnerov vojde cca. 4x viac, čím sa znižujú aj prepravné náklady.

2. Je potrebné pred vhodením do kontajneru odstrániť z PET fliaš vrchnák a etiketu?

PET fľaše môžete odovzdať aj s etiketou a vrchnákom. Obe časti budú pri ďalšom spracovaní automaticky oddelené. PET fľaše zošliapnite, nasaďte vrchnák a ten už neuťahujte. Nezošliapnuté fľaše sú objemné a tým zdražujú prepravu, komplikujú manipuláciu a recyklácia sa tak stáva nákladnejšia.

3. Musím pred vhodením do kontajneru kelímky od jogurtu a iných potravín dôkladne vymývať?

Drobné znečistenie obalov nevadí. Stačí teda, keď potravinu dôkladne skonzumujete alebo z kelímku poriadne vyškriabete. Je však lepšie kelímok ľahko vypláchnuť vlažnou vodou, pretože pri ďalšom skladovaní doma by mohli byť cítiť. Okrem toho, mastné obaly alebo obaly so zvyškami potravín obmedzujú následnú recykláciu.

4. Patria do triedeného odpadu plastové obaly od kozmetiky?

V tomto prípade nejde o žiadne nebezpečné látky, stačí teda, keď zvyšky kozmetických prípravkov ako sú napríklad mydlá, šampóny alebo krémy kompletne spotrebujete. Do odpadu môžete prázdne obaly bez starostí odovzdať.

5. Je pravda, že papierový obal od vajíčok nepatrí do triedeného odpadu?

Obal od vajíčok je vyrobený z najmenej kvalitných papierových vlákien. Jeho ďalšie spracovanie je veľmi problematické, a preto je naozaj lepšie ho vhodiť do zmesového komunálneho odpadu.

6. Je nutné odstraňovať z časopisov a iných dokumentov pre vytriedením kancelárske spinky?

Spinky nie je potrebné odstraňovať. Pri ďalšom spracovaní papieru v papierňach sa pri rozvláknení a následnom niekoľkostupňovom triedení spinky odstránia.

7. Je možné odovzdávať aj skartovaný papier?

Skartovaný papier je vhodný na triedenie ako každý iný papier, ktorý nie je mokrý, mastný alebo inak znečistený. Znečistením sa myslia aj biologické nečistoty.

8. Musím pre vhodením do odpadu vytrhnúť z listových obálok fóliové okienko?

Obálky môžete vhadzovať do odpadu celé. Pri ďalšom spracovaní papieru v papierňach sa pri rozvláknení a následnom niekoľkostupňovom triedení fólie odstránia. Ak však vyhadzujete obálku s ochrannou bublinkovou fóliou, tú je potrebné odstrániť.

9. Patrí laminátový papier k papieru?

Nepatrí. Inak do papierového odpadu patria všetky druhy papiera okrem polaminátovaného a povoskovaného papiera.

10. Je nutné pre vytriedením nápojového kartónu odtrhnúť umelohmotný uzáver?

Nie je to nutné. Prázdny kartón len vypláchnite vodou, stlačte a aj s uzáverom ho vhoďte medzi odpad.

11. Čo mám robiť s obalom od oleja?

Pokiaľ obal od oleja dôkladne vymyjete teplou vodou a s prípravkou na umývanie riadov, môžete ho hodiť medzi plasty. V opačnom prípade vhadzujte takto znečistený obal do zmesového komunálneho odpadu. Olej totiž do značnej miery komplikuje následnú recykláciu triedeného odpadu.

12. Kam patrí starý textil?

Pokiaľ je nositeľný, venujte ho harite. Vo väčšom množstve ho odneste na zberný dvor alebo ho vhoďte do špeciálnych kontajnerov na textil.

13. Čo je potrebné urobiť s obalmi, ktoré sú označené ako C/PAP alebo C/PP?

Tieto obaly sa označujú ako kombinované a patria do zmesového komunálneho odpadu. Skladajú sa z dvoch alebo viacerých materiálov, ktoré od seba nie sú jednoduchým spôsobom oddeliteľné. Takýmto obalom je napríklad tzv. blister na lieky. Väčšina kombinovaných obalov sa nedá ďalej spracovať.

14. Do akého druhu odpadu patria prostriedky na hubenie hmyzu?

Pri takýchto prípravkoch sa riaďte pokynmi na obale. Vo väčšine prípadov patria medzi nebezpečný odpad; o nebezpečných vlastnostiach výrobku informuje oranžová výstražná značka na obale.

15.Do akého druhu odpadu patrí riasenka?

Riasenka je síce z plastu, ale je znečistená zvyškami farby, preto ju vhadzujte do zmesového komunálneho odpadu.

16. Kam mám vhodiť obal od zubnej pasty?

Do zmesového komunálneho odpadu. Tuby od zubnej pasty môžu obsahovať hliníkovú vrstvu. Okrem toho, väčšinou zostáva určité množstvo pasty v tube, takže ide o znečistený odpad.

17. Kam mám vhodiť použité detské plienky?

Tieto patria, rovnako ako dámske hygienické potreby, do komunálneho odpadu.

18. Kam patria CD a DVD ?

Plastové obaly patria do plastov. CD a DVD môžete v malom množstve vyhodiť do komunálneho odpadu.

19. Kam patrí celofán?

Do zmesového komunálneho odpadu, keďže celofán sa nedá ďalej recyklovať.

20. Kam patrí molitan?

V menšom množstve ho môžete vyhodiť medzi zmesový komunálny odpad.

21. Kam patrí odpad označený ako C/LDPE 90 (napríklad obal od cappucina) a C/PAP 84 (napríklad obal od polievky)?

Identifikačný kód C znamená, že ide o obal vyrobený kombináciou rôznych materiálov, teda vo väčšine prípadov tento odpad patrí medzi zmesový komunálny odpad. Výnimku tvorí napríklad C/PAP, čo sú nápojové kartóny.

22. Kam patrí vyjazdený olej a farby?

Obaly s technickými olejmi, farbami, riedidlami a inými chemickými látkami odovzdajte na miesta určené k zberu nebezpečných látok. Oleje sa tiež zbierajú na miestach spätného od